Všeobecné podmínky pojištění Alpenverein

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy OeAV (Rakouského alpského svazu) při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochranu krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy. Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.

Pojištění ALPENVEREIN na jednu cestu je platné vždy 8 týdnů od vycestování ze země trvalého pobytu! Poté je třeba vrátit se do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

UPOZORNĚNÍ: Pojištění, které získáváte v rámci členství, není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU níže) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví Vaše zdravotní pojišťovna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE (Alpský svaz – servis po celém světě)

Horská turistika • Dovolená • Volný čas

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy OeAV (Rakouského alpského svazu) při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí.
Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.
ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.
Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.

Pojistné částky

1. Náklady na záchranu

až do výše EUR 25.000,- na osobu a pojistnou událost.
Náklady na záchranu se rozumí ty náklady v místě sídla záchranných organizací (u událostí, které se stanou poblíž hranice, také náklady záchranných organizací sousední země), které vzniknou, pokud pojištěnec utrpěl úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachráněn (totéž platí i pro případ úmrtí). Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání pojištěnce a na jeho přepravu až k nejbližší sjízdné silnici nebo do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.

2. Náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření

 • Náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku bez omezení částky, když jí předcházela záchrana.
 • Služba pro repatriaci ze zahraničí bez omezení částky.
 • Pro lékařsky nezbytné léčebné ošetření (včetně lékařsky nezbytné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 EUR.

Krytí bodu 2 zahrnuje detailně:

2.1 Plné náklady lékařsky odůvodněné repatriace nemocné osoby ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě přepravované. Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,
a) že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
b) že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
c) že je možné předpokládat více než pětidenní stacionární pobyt v nemocnici.

2.2 Náklady neodkladného, z lékařského hlediska nezbytného ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů z lékařského hlediska nezbytného transportu do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10 000 EUR, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí. Tuto spoluúčast si vždy odečte společnost GENERALI Versicherung AG z pojistného plnění, tedy také v případě povinnosti plnění dalšího povinného nebo soukromého pojištění. Náklady stacionárního pobytu hradí pojistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze nemocnici.

2.3 Plné náklady na repatriaci zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

2.4 Náklady na transport v tuzemsku. Náklady na transport jsou náklady na převoz pojištěnce z jedné nemocnice do jiné poblíž místa trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu samotného. Náklady na repatriaci jsou náklady na převoz zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

2.5 Přeprava podle bodů 2.1. 2.3 a 2.4 musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě OeAV, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR.

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistné částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

3. Pojištění povinného ručení

až do částky 3 000 000 EUR.

4. Pojištění právní ochrany

až do částky 35 000 EUR.

Kryjí se závazky náhrady škody při poškození zdraví nebo úmrtí a věcné škody (povinné ručení), náklady na advokáta a soudní výlohy pro prosazení nároků na náhradu škody proti původci nehody a jeho poskytovateli povinného ručení nebo pro obhajobu u soudu nebo správního úřadu proti výtce porušení trestních předpisů z nedbalosti (právní ochrana), pokud takové vzniknou tuzemským a zahraničním členům z jejich činnosti pro spolek.

Činností pro Alpský klub se rozumí:

 • účast na jakékoli akci vypsané sekcemi Alpenverein,
 • výkon následujících druhů sportu (i soukromě mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistika, vht, zajištěné cesty, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běh na lyžích, snowboarding, skialpinismus, sjíždění divoké vody, canyoning, túry na horském a trekovém kole, mtb.

(Jako túry na horském nebo trekovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány na lesních silnicích, lesních a jiných nezpevněných cestách a na k tomu určených příp. značených cyklistických stezkách ve sportovním oblečení. Nehody na silnicích povolených také pro veřejný provoz, na cyklistických stezkách ve městě nebo obcích nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislosti s výše popsanou túrou na horském nebo trekovém kole.)

Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu).

Neplnění pro oblast nákladů na záchranu

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. (Výjimka: Úplatné provádění činnosti horského nebo lyžařského vůdce se zkouškami a horského vůdce pro pěší túry se zkouškami je pojištěné.)
 • úrazy při používání vozidel. Pojištěny jsou ale úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce OeAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (jakož i soukromé činnosti spolku), jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekovém kole. Úrazy při používání lanovek a vleků jsou pojištěné.
 • nehody při používání leteckých přístrojů (draků, paraglydingu), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letadel) a při skocích s padákem. Pojištěné je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
 • nehody při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu i freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
 • úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska (viz upozornění z poslední stránky).

Neplnění pro oblast repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty;
 • léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů;
 • léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí;
 • ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření bezprostředního utišení bolesti;
 • umělé přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu;
 • léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků;
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace;
 • preventivní očkování;
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“;
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz také „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“);
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace;
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“.

UPOZORNĚNÍ: Úrazy způsobené vozidlem v zahraničí jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách.

Doba trvání pojištění

Doba trvání pojištění je zajištěna, pokud je před škodní událostí zaplacen běžný členský příspěvek.
Výjimku tvoří leden každého roku. Pokud dojde ke škodní události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok.
Při zaplacení příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od půlnoci dne, který následuje po dni zaplacení.
Noví členové, kteří přistoupí v období počínaje 1.9. každého roku, se považují až do 1.1. následujícího roku za pojištěné, ačkoli jim za toto období není vypočten žádný členský příspěvek.

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pozor! Před repatriací, převozem (ne u záchrany) a převozem v tuzemsku a zahraničí se bezpodmínečně spojte s jedním z následujících subjektů:

 • Tyrol Air Ambulance, telefon +43(0)512/22 422, fax +43(0)512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at

Jinak budou výdaje kryty maximální částkou 750 EUR!

PŘI NEHODĚ
• Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu OeAV další potvrzení o Vašem členství v OeAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
• Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen OeAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou GENERALI po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70,- EUR vrácena.
• Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci zdravotního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
• Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
• Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 22422 , Fax. 0043 (0) 512 28 88 88 , e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI
• Před nahlášením pojistné události pojišťovně GENERALI je třeba vyžádat si od vaší zdravotní pojišťovny potvrzení o tom, kolik nákladů za léčení převezme. V Evropské unii a smluvních státech platí totiž reciprocita na proplácení léčebné péče.
• Hlášení pojistné události se podává na formuláři o škodě
Návod na vyplnění/překlad formuláře o škodě
• K vyplněnému formuláři přiložte:
- originály faktur a lékařských zpráv - u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny,
- kopii členského průkazu Alpenvereinu
- kopii pasu
- bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN
- potvrzení Vaší zdravotní pojišťovny o převzetí/nepřevzetí části nákladů za léčebnou péči
• K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů
• Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte
• Vše zašlete na: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstr. 23, 6063 Rum / Innsbruck, Österreich
Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670, Team Servisierung OeAV: Viktoria Haider, e-mail: AV-service@knox.co.at
• dokumenty je možno zaslat i oscanované přímo na výše uvedený email

V PŘÍPADĚ SMRTELNÉHO ÚRAZU
• Kontaktujte Tyrol Air Ambulance, telefon +43(0)512/22 422, fax +43(0)512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at ohledně převozu zesnulého a oznamte podrobnosti pojistného případu včetně jména pojištěného a jeho členského čísla AV

Upozornění týkající se expedicí/trekingu

Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

Pro cesty do zahraničí, které trvají déle než 8 týdnů, nabízí pojišťovna GENERALI pojištění separátního cestovního pojištění.

Informace a podklady si můžete vyžádat prostřednictvím služby: Knox Versicherungsmanagement GmbH Servicetelefon Alpenverein: +43 512 23 83 00 Team Servisierung OeAV: Viktoria Haider e-mail: AV-service@knox.co.at nebo prostřednictvím Alpenverein Edelweiss CZ (www.edelweiss.cz) pod odkazem "Pojištění expedic".

Kdo je pojištěn?

Každý člen OeAV, který zaplatil svůj členský příspěvek pro běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u spolku nahlášeni, a tím vlastní platnou členskou kartu. Členové OeAV, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uvedený v pojistných podmínkách se vztahuje v tomto případě na příslušné stálé bydliště.

Smluvní základ

tvoří rámcové smlouvy dojednané mezi OeAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že plnění se poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

Platnost od 31. 12. 2013

OEAV Oesterreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

V případě nejasností platí německý originál.

................................................................................................................................................................

Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU


Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech viz. Průvodce ze systému veřejného zdravotního pojištění (www.cmu.cz).

V současné době při vzniku pojistné události v případě ambulantního léčebného ošetření nebo nezbytného nemocničního ošetření dochází v EU k likvidaci ve dvou úrovních. Nejprve v rámci systému veřejného zdravotního pojištění a poté případně pomocí komerčního pojištění (např. pojištění v rámci členství v OeAV). Ve zmíněných státech (viz. Průvodce) máte nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Tento princip znamená i to, že budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (řeší komerční pojištění). Tento princip znamená, že musíte čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízení, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních,která nejsou napojena na veřejný systém, budete muset zaplatit celou péči (řeší komerčního pojištění).

Pro uplatnění nároku je nutné se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením, které jej dočasně nahrazuje. Tyto doklady obdržíte ve své zdravotní pojišťovně. Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v daném státě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace vám může být ochotna dodatečně zaslání Potvrzení zprostředkovat přímo nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující průkaz zdravotního pojištění Vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Náklady na zdravotní péči jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření. Ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné zdravotní pojišťovně.

Nárok na zdravotní péči nekryje náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriaci ostatků (řeší komerční pojištění).

Pokud jste musel z nějakého důvodu za ošetření zaplatit v hotovosti, máte po návratu do ČR nárok na vrácení vynaložených nákladů, a to do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta. Náklady na spoluúčast však nebudou refundovány. Můžete také požádat o úhradu do výše českých cen.

Lékařské ošetření na území jiného členského státu
S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby přímo smluvní zdravotnické zařízení nebo lékaře. Za účelem získání informací o smluvních lékařích je možné se obrátit na místní pojišťovny. Registrace u místní zdravotní pojišťovny před návštěvou lékaře po vás nesmí být vyžadována, i když je v některých státech možná.

Pokud lékaři v jiném členském státě předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za Vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Při vyzvednutí léku je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz. V případě potřeby nemocniční péče vám ošetřující lékař vystaví doporučení k hospitalizaci. V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Sazby spoluúčasti na ošetření, léky a hospitalizaci naleznete dále v přehledu jednotlivých zemí viz. Průvodce.

UPOZORNĚNÍ!
Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti, i když jste předložil Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Případný převoz zpět na území ČR není kryt a musíte si jej sami zaplatit (řeší komerční pojištění). Česká ZP může na základě svého uvážení ve výjimečných případech zaplatit pouze převoz z Německa, Slovenska, Srbska a Černé Hory.

V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např. Francie) – viz Průvodce.

Upozorňujeme, že pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službou, přivolají k vám zpravidla privátního hotelového lékaře, který není nepojen na místní veřejný systém.

Případy, kdy jste musel zaplatit za péči v hotovosti
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu (například proto, že jste u sebe neměl Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo v důsledku pochybení poskytovatele péče) uhradili péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Komerční pojištění
Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesl náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete před odjezdem uzavřít komerční cestovní zdravotní pojištění, kterých je na našem trhu široká nabídka. Mezi tato pojištění patří i pojištění v rámci OeAV. V takovém případě je vhodné při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním pojištění. Jeho výhody obecně:
• hradí i náklady na spoluúčast
• hradí i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních
• hradí i náklady na převoz do ČR a repatriaci ostatků
• zpravidla asistenční služba
Více viz. Průvodce.

Obecně
Ze zákona máte na území jiných států EU a EHP vždy nárok na stejné zacházení a na úhradu za nezbytnou péči do stejné výše jako tamní pojištěnci. Tento nárok máte po celou dobu svého pojištění v českém veřejném systému. Nevýhodou je, že se na vás vztahují stejná omezení, která mají místní pojištěnci veřejných systémů.

Nároky z různých typů cestovního připojištění se mohou lišit. Proto je nutné si při jeho sjednávání pozorně přečíst smluvní podmínky a ujistit se, že kryjí potenciální zvláštní rizika vašeho pobytu v zahraničí (např. úrazy při sportu).

To platí i v případě pojištění v rámci členství v OeAV.