Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv o zájezdu cestovní kanceláře FRČÍME s.r.o., IČ: 26307642, se sídlem 1. máje 281, Kroměříž 767 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42655 (dále jen „CK“ nebo „pořadatel“) uzavřených ode dne 23.11.2020.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvoří smlouva o zájezdu (dále jen „SOZ“), tyto VOP, Pokyny na cestu a Popis zájezdu na webových stránkách CK (www.frcime.cz). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné.
Smluvní vztah pořadatele a zákazníka se dále řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. VZNIK SMLOUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření smlouvy o zájezdu. Návrh na uzavření smlouvy musí zákazník přijmout do 7 dnů. Návrh SOZ je považován ze strany zákazníka za přijatý (a SOZ je tedy uzavřena) až okamžikem, kdy je na účet CK připsána nebo složena v pokladně CK rezervační záloha ve výši 50 % ceny zájezdu, dle článku 4. VOP.

Při pozdním přijetí návrhu SOZ zákazníkem (tedy po uplynutí 7 dnů) je SOZ uzavřena až okamžikem, kdy tuto skutečnost po zaplacení Rezervační zálohy CK zákazníkovi potvrdí (emailem či jinak písemně).
Zákazník uhrazením Rezervační zálohy nebo celé ceny zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se SOZ, popisem zájezdu na webu cestovní kanceláře a těmito VOP, souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SOZ sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Dále, že má od těchto osob souhlas všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření SOZ a účasti na příslušném zájezdu.

Pokud zákazník uzavírá SOZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně má jeho bezvýhradný souhlas, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech objednaného zájezdu. Pokud zákazník uzavírá SOZ i ve prospěch třetích osob odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny za zájezd a předání potřebných informací (osobní údaje, číslo pasu atd.). Zákazník rovněž stvrzuje, že převzal doklad o pojištění CK proti úpadku, který je přílohou SOZ.

3. POKYNY K ODJEZDU

Upřesňující závěrečné informace k zájezdu budou uvedeny v Pokynech na cestu, které je CK povinna předat zákazníkovi nejpozději sedm kalendářních dní před odjezdem na zájezd. Pokyny zasílá cestovní kancelář elektronickou formou na e-mailovou adresu zákazníka. V případě uzavření SOZ v době kratší než týden před odjezdem předá CK Pokyny na cestu zákazníkovi již při uzavření SOZ. Pokud zákazník neobdrží Pokyny na cestu 5 dní před odjezdem, zavazuje se sám kontaktovat kancelář CK. V opačném případě se má za to, že zákazník Pokyny na cestu obdržel.
Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Popisu zájezdu na webových stránkách CK (www.frcime.cz) a Pokynech na cestu, především požadavky na vybavení, bezpečnostní pokyny a časové a organizační informace. CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Popisu zájezdu nebo Pokynech na cestu k zájezdu. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu z výše uvedeného důvodu, nemá zákazník nárok na odstoupení od SOZ, náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto důvodu.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zájezdu je cena sjednaná mezi pořadatelem a zákazníkem a je uvedená ve smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu je rovněž uvedena v Popisu zájezdu na webových stránkách CK (www.frcime.cz), kde je také uvedeno, které služby cena zahrnuje.
Pořadatel má právo na zaplacení ceny zájezdu. Zákazník platí cenu zájezdu formou rezervační zálohy na zájezd a doplatkem ceny zájezdu.
Rezervační záloha činí 50 % celkové ceny. Platí se do 7 dní od uzavření smlouvy o zájezdu a zakládá vznik smluvního vztahu CK a zákazníka.
Doplatek ceny zájezdu činí doplatek do 100 % ceny zájezdu podle SOZ. Platí se nejpozději 30 dní před odjezdem na zájezd.
U zájezdů s cenou nižší než 2.000 Kč/osobu platí klient zálohu 50 % při uzavření SOZ a doplatek do 100 % ceny zájezdu měsíc před odjezdem na zájezd.
V případě, že do odjezdu zbývá méně než 30 dnů, je celá cena zájezdu splatná ihned při uzavření SOZ.
Za den splnění povinnosti úhrady rezervační zálohy na zájezd a doplatku ceny zájezdu se považuje den připsání platby na účet CK nebo její přijetí na pokladně CK. V případě nesplnění povinnosti úhrady zálohy na zájezd nebo doplatku ceny zájezdu má CK právo odstoupit od SOZ. Zákazníkem zaplacené finanční prostředky budou zákazníkovi vráceny snížené o odstupné dle článku 7 VOP. Zbývající částka bude zákazníkovi vrácena. Nesplnění povinnosti úhrady záloh či ceny zájezdu nenahrazuje oznámení o odstoupení od SOZ. Cenu za zájezd a objednaných doplňkových služeb může zákazník uhradit bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti. V případě platby benefit poukázkami je možné uhradit max. 50 % z ceny zájezdu. Po dohodě s CK je možné limit zvýšit v závislosti na typu zájezdu. V případě odstoupení od SOZ zákazníkem či zrušením zájezdu ze strany CK se vrací hodnota poukázky zpět zákazníkovi formou voucheru, který je možné využít na libovolný zájezd CK v budoucnosti. Vrácení hodnoty benefitů v peněžní hodnotě není přípustné.
Ceny zájezdu, uvedené v katalogu, jsou kalkulovány na základě kurzů měn a ceny paliv ke dni vydání těchto VOP. Pořadatel má právo v souladu s ustanovením § 2530 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) jednostranně zvýšit ceny zájezdů, pokud před začátkem zájezdu dojde ke zvýšení cen dopravy, pohonných hmot, či směnného kurzu české koruny v průměru o více než 10 %. Toto ujednání se netýká ceny letenky. Jestliže cena zájezdu zahrnuje i cenu letenky a její skutečná cena je vyšší než předpokládaná ke dni uzavření SOZ, tak má CK právo zvýšit cenu zájezdu vždy. Zvýšení ceny zájezdu musí být ze strany CK učiněno nejpozději 21 dní před odjezdem na zájezd. Navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent může zákazník do 5 dnů od oznámení této skutečnosti odstoupit od SOZ, aniž by CK uplatnila stornopoplatky. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. A zákazník se zavazuje rozdíl ceny doplatit.

5. ZMĚNA SMLOUVY

CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu SOZ, zejména změnu program, trasy či jiné podmínky služby, k jejímuž poskytnutí se v SOZ zavázala. Činí tak, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelná pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu, nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny SOZ změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Za změnu programu zájezdu se nepovažuje změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa. Zákazník může návrh přijmout nebo může odstoupit od SOZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení je pět dnů ode dne oznámení. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou SOZ souhlasí.
CK a zákazník se těmito VOP dohodli, že termíny zájezdů mohou být posunuty, a to v případě leteckých zájezdů až o 4 dny a v případě autobusových a ostatních zájezdů až o 1 den, a že celková délka zájezdu provedená v souvislosti se změnou termínu může být změněna až o 2 dny. Tyto změny se nepovažují za změnu SOZ.
V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před začátkem zájezdu je CK oprávněna účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 250 Kč za každou takto požadovanou změnu. V případě požadavku zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se jedná o odstoupení od SOZ podle článku 7. VOP, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Uskutečnění plánovaného zájezdu je podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je povinna informovat zákazníka písemně, alespoň elektronickou formou, o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, nejpozději:

 • dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní.
 • sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní.
 • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.

V tomto případě se účastníkům vrací zaplacená úhrada v plné výši. CK nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
CK má dále právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem i v průběhu zájezdu. V takovém případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně CK zaplacené výdaje. CK nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

CK může před začátkem zájezdu od SOZ odstoupit, jestliže dojde ke zrušení zájezdu nebo porušil-li zákazník své povinnosti. Zákazník může od SOZ odstoupit vždy, je ale povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek), a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od SOZ CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od SOZ ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SOZ. K oznámení stačí elektronická forma. V takovém případě je zákazník povinen se přesvědčit, že byl e-mail do CK skutečně doručen do složky doručená pošta.
Výše odstupného (stornopoplatku) se stanovuje ze základní ceny zájezdu a určuje se počtem dní mezi doručením odstoupení a prvním dnem zájezdu, který se do výpočtu již nepočítá:

 • více než 30 dní před odjezdem, fixní stornovací poplatek 1000,- Kč
 • 30 – 21 dní 30 % z celkové ceny zájezdu
 • 20 – 11 dní 50 % z celkové ceny zájezdu
 • 10 – 6 dní 80 % z celkové ceny zájezdu
 • 5 dnů a méně 100 % z celkové ceny zájezdu

U zájezdů s cenou nižší než 2.000 Kč/osobu činí odstupné:

 • více než 20 dní před odjezdem 30 % z celkové ceny zájezdu
 • 20 – 11 dní 50 % z celkové ceny zájezdu
 • 10 – 6 dní 80 % z celkové ceny zájezdu
 • 5 dnů a méně 100 % z celkové ceny zájezdu

Odstupné, mimo manipulačního poplatku stanoveného CK, zákazník neplatí, jestliže za sebe vyšle náhradníka (je-li tato změna možná), který písemně potvrdí, že s uzavřenou SOZ souhlasí. Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou dohodou. Pokud tomu tak není, vztahují se i na zakázkové zájezdy tyto VOP.
V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, a pokud náklady CK s tím spojené převyšují výše uvedené odstupné, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Výše uvedené odstupné se v těchto případech počítá z ceny zájezdu po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto článkem nahradil.
Zákazník se vedle odstupného zavazuje nahradit CK veškeré náklady spojené s pořízením doplňkových služeb, které již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny (pojištění, víza, letenky a jejího případného storna, skipas aj.).
Pokud zákazník již na základě SOZ provedl úhradu ceny zájezdu nebo její části a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.
Odstupné neobsahuje žádné původně zajištěné služby cestovního ruchu (skipas, sedadlo v autobuse, porce u stravování aj.) a zákazník nemá nárok na jejich plnění a to ani částečně. To se týká také společně přihlášených osob na smlouvě zákazníka. CK má právo takto stornovanou osobu nahradit dalším účastníkem zájezdu.

8. REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY

CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd, případně jiné služby podle SOZ, řádně a včas, v souladu s dokumenty, které tvoří smluvní vztah a obecně závaznými právními předpisy. Zjistí-li zákazník, že zájezd nemá dohodnuté vlastnosti, má právo na reklamaci. Vady zájezdu zjištěné v jeho průběhu musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu zájezdu, případně příslušnému pracovníkovi CK tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava není možná, musí zákazník sepsat s vedoucím zájezdu nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě objednané služby obsahující: osobní údaje zákazníka, popis vady objednané služby, popis vady zájezdu, vyjádření vedoucího zájezdu a případný požadavek na způsob vyřízení reklamace.
CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
. CK neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách způsobených třetími osobami (s výjimkou zaměstnanců CK a obchodních partnerů dodávajících služby v rámci objednaného zájezdu), jestliže tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo odvrátit, ani za škody způsobené událostí vyšší moci.
V případě jakýchkoliv zdravotních potíží účastníka zájezdu poskytne CK pomoc v nezbytně nutném rozsahu, nesmí být ovšem narušen další program zájezdu, vícenáklady s tím spojené je klient povinen CK uhradit.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo:

 • Na poskytnutí služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu.
 • Vyžádat si informace týkající se zájezdu uvedeného ve smlouvě o zájezdu.
 • Být seznámen se změnami týkajícími se služeb poskytovaných pořadatelem.
 • Kdykoliv před zahájením zájezdu změnit nebo zrušit smlouvu o zájezdu za předpokladu dodržení stornovacích podmínek a těchto VOP, a to vždy písemně.
 • Na reklamaci v případě vady poskytovaných služeb a požadovat odstranění vady přímo u delegáta pořadatele. Veškeré reklamace zákazník uplatňuje vždy ihned na místě, nejpozději však do 30 dní po ukončení zájezdu přímo u pořadatele zájezdu.
 • Obdržet veškeré pokyny týkající se zájezdu sjednaného ve SOZ, které mu pořadatel předá zpravidla 7 dnů před zahájením zájezdu.

Zákazník je povinen:

 • Poskytnout pořadateli pravdivé a úplné informace potřebné k uzavření smlouvy o zájezdu, vyřízení víz, pojištění tzn. správné vyplnění jmen, příjmení, dat narození, adresy, tel. čísel (změny po podepsání smlouvy jsou poté zpoplatněny).
 • Předložit požadované doklady k ověření pravdivosti poskytnutých údajů.
 • Poskytnout všem spolucestujícím osobám, za které smlouvu o zájezdu sjednává, informace o těchto VOP, o SOZ, jakož i o všech údajích, týkajících se zájezdu, sjednaného ve SOZ.
 • Před zájezdem všem spolucestujícím předat Pokyny na cestu.
 • Zaplatit dohodnutou cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu řádně a včas.
 • Oznámit pořadateli případné změny podstatné pro realizaci zájezdu bez odkladu, a to nejlépe písemně.
 • Dodržovat časový harmonogram zájezdu.
 • Dodržovat právní předpisy a zejména celní, devizové a ostatní předpisy navštívené země.
 • Chovat se tak, aby neohrožoval ostatní účastníky zájezdu ani ostatní osoby.
 • Uhradit případné vzniklé jím zaviněné škody ihned v místě, kde tuto škodu způsobil.
 • Chovat se v průběhu zájezdu takovým způsobem, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. V případě nedodržení těchto bodů může být zákazník ze zájezdu vyloučen.
 • Uzavřít pojištění léčebných výloh na celou dobu zájezdu.
 • Dodržet místo nástupu uvedené ve SOZ.
 • Dodržovat pokyny vedoucího zájezdu (instruktora, průvodce), dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat).
 • Předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu, a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu.
 • Sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna SOZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SOZ bez jakýchkoli sankcí odstoupit.
 • Chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
 • Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů s vysokohorskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horský vůdce či průvodce) pouze jako organizační vedoucí skupiny.
 • Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je vedoucí oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo obtěžuje ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení SOZ ze strany CK.
 • Vedoucí zájezdu (instruktor, průvodce) má během zájezdu právo na změnu programu v závislosti na objektivních podmínkách s ohledem na bezpečnost zákazníků, přičemž tato změna není považována za změnu SOZ.
 • V případě účasti na programu na vodě (např. rafting, vodní turistika), umět plavat;
 • Používat veškeré bezpečnostní vybavení (např. při vodní či vysokohorské turistice, na cyklistických zájezdech).

10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel má právo:

 • Na operativní změnu programu zájezdu, zpravidla ze závažných důvodů.
 • Zrušit zájezd, přesunout, nebo upravit termín odjezdu či upravit cenu z důvodů, které nemůže jinak ovlivnit (epidemiologická situace, počet přihlášených účastníků, apod.).
 • Odstoupit od SOZ v případě, že zákazník neuhradí cenu zájezdu řádně a včas.
 • Na zaplacení manipulačního poplatku ve výši 250 Kč/změna/os. od zákazníka v případě změn místa, jména cestujícího, data narození, tel. čísla, prodloužení, nebo zkrácení doby pobytu ze strany zákazníka.
 • Na zaplacení odstupného dle VOP.
 • Znát případná omezení zákazníka, která by mu mohla bránit v řádné účasti na zájezdu.

Pořadatel je povinen:

 • Splnit veškeré složky zájezdu a dodržet úroveň dopravních prostředků, ubytování, stravování atd., popsanou v popisu zájezdu.
 • Oznámit zákazníkovi změny zájezdu.
 • Zaslat Pokyny na cestu klientům ohledně odjezdu, a to nejpozději 7 dní před odjezdem.

11. POJIŠTĚNÍ

Pořadatel je ve smyslu ust. § 6 odst. 1) zákona č. 159/1999 Sb. řádně pojištěn pro případ úpadku, a to u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Aktuální informace k tomuto pojištění lze nalézt na stránkách www.frcime.cz a rovněž na všech pobočkách společnosti FRČÍME s.r.o. a u autorizovaných prodejců cestovní kanceláře.

12. UJEDNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel a zákazník uzavřeli smlouvu o zájezdu či došlo k nezávazné rezervaci zákazníka na internetových stránkách pořadatele. V rámci těchto právních vztahů bude podnikatel zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícími účely:

Marketingové využití údajů
Pořadatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl, a to až do písemného vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tedy zákazník buď udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; nebo je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na pořadatele vztahuje; nebo je zpracování nezbytné pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
Zákazník bere na vědomí, že je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pořadatel osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud) nebo je to nezbytné k poskytnutí služeb pořadatele. Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.
Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU, zákonem č. 110/2019 Sb. a dalšími právními předpisy. Zákazník má především právo svůj souhlas odvolat, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné pořadatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zahraniční zájezdy organizované pořadatelem společností FRČÍME s.r.o. a zákazník uzavřením SOZ vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas s těmito VOP a v plném rozsahu je přijímá.
Neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP, nebo jednotlivých ustanoveních smlouvy o zájezdu, nemá vliv na celkovou platnost těchto VOP a řádně uzavřené SOZ.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 3. dnem v témže státě, v jiném státě pak 15 dnů ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit pořadateli zájezdu.
Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 23. 11. 2020, tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti VOP FRČÍME s. r. o. ze dne 1. 9. 2014.
V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VOP zveřejněním nového znění na svých internetových stránkách. Takto změněné VOP platí pro SOZ uzavřené po zveřejnění nových VOP.
Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SOZ se řídí zejména VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.
Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP před podpisem SOZ nebo poslaným souhlasem a úhradou zálohy nebo plné ceny zájezdu přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VOP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Všeobecné obchodní podmínky od 23.11.2020